Persbericht Deadline voor de vernieuwde subsidie boslandbouw nadert. Het consortium Agroforestry Vlaanderen biedt ondersteuning.

12/09/2023

Tot 15 september kunnen landbouwers steun aanvragen voor de aanplant én het onderhoud van een agroforestry perceel. De toepassing van boslandbouw of agroforestry kent een groeiende interesse in Vlaanderen. Ook de vernieuwde steunmaatregel biedt daarbij meer kansen dan voorheen. ILVO en het Consortium Agroforestry Vlaanderen bieden nog steeds ondersteuning voor iedereen met interesse in dit teeltsysteem.

Er is steeds meer te doen rond klimaatvriendelijke teelten en landbouwsystemen. Agroforestry of boslandbouw, het combineren van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen op eenzelfde landbouwperceel, is in die context een klimaatvriendelijke vorm van landbouw bij uitstek, waarbij heel wat koolstof gecapteerd wordt in boom en bodem. Dé grote troef is echter dat je tezelfdertijd op tal van andere aspecten inzet: klimaatadaptatie via buffering tegen extreme weersomstandigheden, een verhoogde (nuttige) biodiversiteit, productdiversificatie en daardoor risicospreiding, beschutting voor dieren op de weide, …

Uitdagingen

Toch is het niet evident om als landbouwer de stap te zetten naar agroforestry. Regelgeving op het kruispunt van landbouw-, bos- en natuurbeleid of ruimtelijke ordening maakt aanleg en beheer vaak uitdagend. Ook teelttechnisch vraagt agroforestry een goede kennis van zaken en een weldoordacht plan van aanpak. Tot slot dient de balans tussen investering- en beheerskosten enerzijds en financiële baten anderzijds ook goed te zitten, waarbij het lange termijn aspect en de juridische onzekerheid ook vaak meespeelt.

Kansen

Steeds meer praktijkvoorbeelden bewijzen echter het grote en vaak nog sterk onderbelichte potentieel, en op verschillende fronten wordt ondersteuning geboden. Zo kunnen startende agroforestry toepassers al ruim tien jaar een subsidie aanvragen via het Departement Landbouw & Visserij. Het aantal gebruikers zit in de lift, met vorig jaar 31 aanvragen voor een totaal areaal van ongeveer 50 ha.

Vernieuwde steunmaatregel

In het nieuwe GLB werd die steunmaatregel verder aangepast, waarbij er nu onder andere meer flexibiliteit is op vlak van plantdensiteit. Naast de aanplantsubsidie, kunnen landbouwers nu ook beroep doen op een onderhoudssubsidie. Een correct en tijdig onderhoud van de boomcomponent is namelijk essentieel om de ecosysteemdiensten en andere voordelen die het boslandbouwsysteem biedt te optimaliseren. De onderhoudssubsidie covert de onkosten hieraan gerelateerd.

Deadline steunaanvraag: 15 september

Voor de jaarlijkse aanvraag tot aanplantsubsidie naderen we nu de deadline voor registratie. Die inschrijving kan tot uiterlijk 15 september 2023, via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info.

Naast die financiële stimulans, werkt het Consortium onder coördinatie van ILVO verder aan een goede omkadering voor geïnteresseerde landbouwers. Hiaten in het beleid en regelgevende barrières worden aangekaart, maar er wordt ook volop ondersteuning geboden onder de vorm van bedrijfsbegeleiding en advies, kennisdeling en inspiratie. Op de website www.agroforestryvlaanderen.be worden alle kennis en activiteiten gebundeld.

Digitale tools

Op dit moment wordt door het consortium sterk ingezet op digitale rekenmodellen en hands-on beslissingsondersteunende tools. Op 12 september was er een testdag waarbij landbouwers maar ook mensen uit het onderwijs en de toeleverende sector onder meer een koolstofrekentool (CARAT), een agroforestry ontwerptool (BETULA) en een kosten-batenrekenmodel (INTACT) konden uittesten. Vijf tools zijn al beschikbaar via de Agroforestry Planner en worden stapsgewijs verder geoptimaliseerd.

Agroforestry op de Werktuigendagen

Ook op het terrein zelf worden de teelttechnische mogelijkheden en oplossingen voor agroforestry in Vlaanderen geïllustreerd en onderzocht. Dat gebeurt onder meer op een aantal lange termijn onderzoekspercelen op verschillende kenniscentra waaronder ILVO. Daarnaast is er rond het thema mechanisatie in agroforestry voor het eerst ook een afzonderlijke stand op de Werktuigendagen in Oudenaarde (23 en 24 september). ILVO werkt hiervoor samen met diverse machineproducenten en –distributeurs die bezoekers een uitgebreid pallet aan toestellen relevant in agroforestry systemen zullen demonstreren.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Informatiefiche 26/06/2023

Boomsoortenkeuze rekening houdend met klimaatverandering

AF hout
In deze fiche presenteren we een aantal boomsoorten die volgens literatuur en waarnemingen geschikt zijn om in droge en warme omstandigheden op Vlaamse agroforestrypercelen te groeien en kwaliteitshou...