Nuttige externe links

Contacten inzake beleid en regelgeving (Vlaanderen)

Voor de aanplant van een agroforestry- of boslandbouwsysteem, kan een eenmalige subsidie aangevraagd worden waarmee tot 80 procent van de aanplantkosten teruggevorderd kunnen worden. Meer info op de website van het Departement voor Landbouw en Visserij.

Contacteer ANB voor alle vragen rond het kappen of verwijderen van bomen, de inrichting van een voedselbos als bos, het opmaken van een natuurbeheerplan of het opmaken van een toegankelijkheidsregeling.

Contacteer het Agentschap Onroerend Erfgoed en check hun geoportaal om na te gaan of een (toekomstig) agroforestry perceel in een "beschermd cultuurhistorisch landschap”, een “beschermde archeologische site” of een “beschermd stads- of dorpsgezicht" ligt.

Andere organisaties actief rond agroforestry (Europa, Wallonië, Nederland, Frankrijk en Duitsland)

EURAF is de Europese Agroforestry Federatie. Deze organisatie heeft tot doel de ingang van agroforestry/boslandbouwpraktijken in heel Europa te promoten, via internationale uitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en lobbywerk bij EU instellingen. EURAF heeft meer dan 500 leden uit 20 verschillende Europese landen.

Aan Waalse zijde vormt AWAF, l’Association pour l’Agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles, het voornaamste platform rond agroforestry.

Op de website van de Waalse organisatie Ressources Naturelles Développement (RND), is wat informatie en een getuigenis over agroforestry terug te vinden.

Wageningen Plant Research heeft een PPS (Publiek-Private Samenwerking) lopende tussen het ministerie van LNV en een consortium van akkerbouwers, Rombouts Agroecologie, de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland. Binnen dit onderzoeksproject wordt inzicht verkregen in de kansen en belemmeringen van agroforestry in de akkerbouw in Nederland. Ook wordt samen met ondernemers een passend agroforestry systeem ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord. Via deze weblink vind je nuttige info over hun agroforestry activiteiten alsook een aantal relevante factsheets (deels gebaseerd op onze ervaring in Vlaanderen).

Stichting Agroforestry Nederland (ook wel EURAF Nederland) is een netwerk van onderzoekers en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. Op deze website vindt u informatie over onderzoeksprojecten en praktijkvoorbeelden met agroforestry in Nederland.

Stichting Voedselbosbouw Nederland ontwikkelt en exploiteert voornamelijk grootschalige (> 5 ha.) voedselbossen ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften aan onder meer lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap.

Het Louis Bolk Instituut is het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het instituut werkt aan agroforestry door middel van onderzoek, begeleiding van studiegroepen van boeren en advies aan de overheid.

In Frankrijk zijn meerdere organisaties actief rond agroforestry. AFAF is daarbij een belangrijke koepelorganisatie.

In Frankrijk zijn meerdere organisaties actief rond agroforestry. AFAC is daar één van.

AGROOF is een collectieve, participatieve organisatie in Frankrijk die zich in Agroforestry specialiseert. Reeds jaren organiseert dit studiebureau vormingen, neemt ze actief deel in projecten, en bundelt ze relevante documentatie en beeldmateriaal op haar website.

AG Agroforst Deutschland, de Duitse werkgroep rond Agroforestry, is een associatie bestaande uit onderzoekers, adviseurs en toepassers met interesse in de diverse aspecten van agroforestry.

Selectie externe projecten rond agroforestry

AGFORWARD was een vierjarig Europees onderzoeksproject (2014-2017) dat inzet op de promotie van agroforestry praktijken in Europa. Er wordt gemikt op verhoogde competitiviteit, en sociale en ecologische duurzaamheid. In het project zijn twee internationale instellingen (waaronder EURAF) en 23 universiteiten, onderzoeksinstellingen en landbouworganisaties over gans Europa betrokken.

AGROFE was een Europees project dat tot doel heeft het ontwikkelen van innovatieve vormingen rond agroforestry, aan de hand van modules en gebruik van ICT, en met actieve deelname van professionals. Aandacht gaat nar training “op het veld”.

AGFOSY was een Erasmus+ project met als doel om een flexibel opleidingssysteem te ontwikkelen voor agroforestry, gebaseerd op het verzamelen van een aantal case studies en goede agroforestry praktijken uit verschillende EU landen. Het online trainingsmateriaal kan je op deze website terugvinden.