Informatiefiche GLB subsidies voor aanplant en onderhoud van boslandbouwsystemen (Vlaamse regelgeving)

17/02/2021

Landbouwers die starten met agroforestry kunnen een eenmalige aanplantsubsidie (tot maximaal 75% van de gemaakte kosten, exclusief BTW) ontvangen in het kader van de de maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen’ binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2023-2027). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplanting aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Enkel aantoonbare (met factuur en betalingsbewijs) kosten voor plantsoen, boombescherming en –versteviging en voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, verstevigen en beschermen van de bomen komen in aanmerking. Indien u zelf de plantwerkzaamheden uitvoert, wordt daarvoor een forfaitair bedrag van maximaal 8 €/boom uitbetaald. In dit geval kunnen geen andere kosten voor arbeid en machinaal werk voor planten, verstevigen en beschermen van de bomen worden betaald.
 • De percelen moeten in het jaar van de steunaanvraag en in minstens een van de twee jaren voorafgaand aan dat jaar in landbouwgebruik geweest zijn en aangegeven in de verzamelaanvraag.
 • De percelen moeten een minimale oppervlakte van 0,5 hectare hebben.
 • Er moeten minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare geplant worden. U kan hiervan afwijking aanvragen door het indienen van een gedetailleerd aanplantingsplan met bijhorende motivatie over het doel van het boslandbouwsysteem. De beoordelingscommissie oordeelt dan of de aanplant een
  landbouwsysteem blijft.
 • De bomen moeten minstens 10 jaar blijven staan (bomen aangeplant met subsidie tot en met het voorjaar van 2014 moeten 15 jaar blijven staan).
 • Tussen de bomen moet een landbouwteelt toegepast worden die 10 jaar lang jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven tot en met voorjaar 2014 is dit ook minimaal 15 jaar).

De aanvraag van de subsidie gebeurt via het e-loket van Landbouw en Visserij. Hier moet de landbouwer zich inschrijven in de periode eind juli – midden september. Na een beoordeling wordt de inschrijver in oktober op de hoogte gebracht over de eventuele goedkeuring. De effectieve betalingsaanvraag gebeurt via de verzamelaanvraag. Facturen en betalingsbewijzen moeten na uitvoering van de werken bezorgd worden aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Een volledig overzicht van de voorwaarden en de procedure voor de aanvraag van deze aanplantsubsidie vind je op de website van het Agentschap Landbouw en Visserij. Er komt redelijk wat (administratieve) voorbereiding kijken bij de aanvraag, als aanvrager begin je er best goed op tijd mee. De kans op een succesvol en productief project wordt ook groter wanneer het ontwerp, de boomsoortenkeuze, etc weloverwogen worden, rekening houdende met uw specifieke bedrijfssituatie en perceelskenmerken. Vanuit het Consortium Agroforestry Vlaanderen is begeleiding en advies hiervoor en bij andere zaken mogelijk.

Een goed onderhoud en behoud van de aangelegde en bestaande boslandbouwsystemen is van belang om beide teeltsystemen, zowel de landbouwteelt als de boomteelt, elkaar te laten versterken op lange termijn en om hun milieu- en klimaatbijdragen niet verloren te laten gaan. Een correct en tijdig onderhoud van de boomcomponent is essentieel om de ecosysteemdiensten en andere voordelen die het boslandbouwsysteem biedt te optimaliseren. Daarom kan naast de aanplantsubsidie voor bestaande aanplanten vanaf 2023 ook beroep gedaan worden op een onderhoudssubsidie ten bedrage van €270/ha. Het betreft een vijfjarige agromilieuklimaatverbintenis, jaarlijks is de betaling aan te vragen.

Hiervoor dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • U bent actieve landbouwer in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)
 • Het boslandbouwsysteem in kwestie voldoet aan de voorwaarden opgelegd voor de aanplant van boslandbouwsystemen - zie hierboven
 • De bomen van het boslandbouwsysteem:
  > Worden jaarlijks gesnoeid om kwaliteitshout te verkrijgen of om fruitproductie te stimuleren;
  > De snoei moet duidelijk zichtbaar zijn op het terrein.
 • De strook tussen de bomen of de zone rond de bomen wordt beheerd om de groei van de bomen niet te hinderen. Deze oppervlakte mag niet behandeld worden met herbiciden. De zone wordt begrensd door de straal van de boomkruin in kwestie.
 • De aanwezige veebescherming rond de bomen wordt onderhouden zodat de bomen beschermd blijven. Het materiaal voor wildbescherming wordt tijdig verwijderd of vervangen.

Per perceel wordt een aparte verbintenis afgesloten. Om een verbintenis aan te gaan, moet in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming BLO
aangegeven worden op het perceel. Voor de bomen op het boslandbouwperceel moeten de boomsoorten, de respectievelijke aantallen per boomsoort en het aanplantjaar opgegeven worden voor percelen die niet gekend zijn via een goedgekeurde subsidieaanvraag voor de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen.
De verzamelaanvraag geldt dan als verbintenisaanvraag en ook als betalingsaanvraag voor het eerste jaar. Gedurende de looptijd van de verbintenis moet er jaarlijks een betalingsaanvraag gedaan worden, door de bijkomende bestemming BLO aan te geven op de overeenkomstige percelen.

Een volledig overzicht van de voorwaarden en de procedure voor de aanvraag van de onderhoudssubsidie vind je op de website van het Agentschap Landbouw en Visserij.