Informatiefiche Boslandbouwsubsidie voor aanplant

17/02/2021

Landbouwers die starten met agroforestry kunnen een eenmalige aanplantsubsidie (tot maximaal 80% van de gemaakte kosten, exclusief BTW) ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplanting aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Enkel aantoonbare (met factuur en betalingsbewijs) kosten voor plantsoen, boombescherming en –versteviging en voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, verstevigen en beschermen van de bomen komen in aanmerking. Indien u zelf de plantwerkzaamheden uitvoert, wordt daarvoor een forfaitair bedrag van 200 euro per hectare uitbetaald. In dit geval kunnen geen andere kosten voor arbeid en machinaal werk voor planten van de bomen worden betaald.
  • De percelen moeten in de twee voorgaande verzamelaanvragen geregistreerd zijn als landbouwpercelen.
  • De percelen moeten een minimale oppervlakte van 0,5 hectare hebben.
  • Er moeten minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare geplant worden (op percelen met meer dan 100 bomen kunnen geen betalingsrechten geactiveerd worden, tenzij het om voor vruchtproducerende bomen (fruitbomen, notelaars, …).
  • De bomen moeten minstens 10 jaar blijven staan (bomen aangeplant met subsidie tot en met het voorjaar van 2014 moeten 15 jaar blijven staan).
  • Tussen de bomen moet een landbouwteelt toegepast worden die 10 jaar lang jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven tot en met voorjaar 2014 is dit ook minimaal 15 jaar).

De aanvraag van de subsidie gebeurt via het e-loket van Landbouw en Visserij. Hier moet de landbouwer zich inschrijven in de periode eind juli – midden september. Na een beoordeling wordt de inschrijver in oktober op de hoogte gebracht over de eventuele goedkeuring. De effectieve betalingsaanvraag gebeurt via de verzamelaanvraag. Facturen en betalingsbewijzen moeten na uitvoering van de werken bezorgd worden aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Een volledig overzicht van de voorwaarden en de procedure voor de aanvraag vind je op de website van het Agentschap Landbouw en Visserij. Er komt redelijk wat (administratieve) voorbereiding kijken bij de aanvraag, als aanvrager begin je er best goed op tijd mee. De kans op een succesvol en productief project wordt ook groter wanneer het ontwerp, de boomsoortenkeuze, etc weloverwogen worden, rekening houdende met uw specifieke bedrijfssituatie en perceelskenmerken. Vanuit het Consortium Agroforestry Vlaanderen is begeleiding en advies hiervoor en bij andere zaken mogelijk.

Merk op: in de nabije toekomst (nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) zullen de subsidievoorwaarden wellicht lichtjes aanpassen en mogelijks verruimd worden met het oog op andere vormen van agroforestry. We proberen deze pagina steeds up to date te houden.