Onderzoeksproject DigitAF

In uitvoering DigitAF

DigitAF: DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

alley cropping LM Vollezele

Agroforestry of boslandbouw kan bijdragen aan een klimaatrobuuste, veerkachtige landbouw maar alleen als de juiste bomen op de juiste plaats terechtkomen en vervolgens op de juiste manier worden verzorgd. Omdat dit evidenter klinkt dan het is, verbeteren en ontwikkelen de experten in 'DigitAF' gebruiksvriendelijke, praktische tools voor zowel beleid als landbouwers, adviseurs en andere actoren in de waardeketen. ILVO coördineert de ontwikkeling van instrumenten voor het meten en objectief beoordelen van boslandbouwsystemen. In totaal zijn 25 partners uit 19 landen betrokken bij dit vierjarige Europese HORIZON project.

Agroforestry biedt kansen maar grootschalige toepassing blijft uit

Een landbouwbedrijf dat zich specialiseert in één hoofdteelt of diersoort kan efficiënter werken en gerichter investeren. De keerzijde is echter dat het bedrijf vatbaarder is voor schokken in opbrengst en prijzen door ziekte, weers- of marktomstandigheden. In een agroforestry bedrijf worden die schokken voor een deel opgevangen door de teelt van bomen of struiken op een perceel doelbewust te combineren met gewassen of dieren. Dat perceel levert hierdoor niet één maar meerdere producten op: gewassen of vlees, melk, eieren én vruchten of hout. Daarenboven zijn er voordelen op vlak van biodiversiteit, klimaatbeheersing en bodembeheer.

De prestaties van agroforestry zijn echter sterk afhankelijk van de context. Verschillende zaken belemmeren de grootschalige toepassing, zoals gebrek aan een sluitend regelgevend kader. Daarnaast ontbreken er tools om de economische, ecologische en sociale troeven van agroforestry op een betrouwbare manier te beoordelen, en om die inzichten te benutten voor een slim ontwerp en optimaal beheer van agroforestry systemen. Ook tools om de impact van beleidsmaatregelen te monitoren en bij te sturen zijn nog grotendeels onbestaande. Dat hiaat aanpakken, kan agroforestry een sterke boost geven.

silvopastoral system

DigitAF: naar nuttige tools om agroforestrysystemen beter te ontwerpen, beheren en evalueren

In DigitAF wordt de expertise van Europese deskundigen uit heel Europa gebundeld om deze knelpunten weg te werken en de uitrol van agroforestry in de praktijk te versnellen. De rode draad doorheen het project is om bestaande en nieuwe beslissingsondersteunende instrumenten en modellen beter te ontsluiten. De tools moeten opensource zijn, gebruiksvriendelijk én relevant voor de praktijk.

Daarom zullen de partners van het consortium ervoor zorgen dat de DigitAF-tools ook na afloop van het project zullen worden gebruikt: open source en volledig herbruikbare code en gegevens zullen de norm zijn. Dit zal de partnerschappen in toekomstige projecten versterken, alsook de betrokkenheid van wetenschappers en studenten, de samenwerking tussen agroforestry experts en de hightech-gemeenschap, en onze bijdrage aan het Semantisch Web verzekeren. Alle verzamelde en gegenereerde datasets zullen beschikbaar zijn in een Open Source Data Platform voor agroforestry.

Om de praktijkrelevantie te garanderen, gaan in zes Europese landen (Italië, Duitsland, Nederland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Finland) ook lerende netwerken (Living Labs) van agroforestry landbouwers en andere betrokkenen van start. Zij brengen de lokale behoeften, kennishiaten en het gebrek aan tools in kaart. Het bestaande Agroforestry Vlaanderen netwerk van thematische actieclusters, zal hierbij regelmatig afstemmen met het Nederlandse Living Lab.

Specifiek voor de landbouwers en hun adviseurs zal DigitAF instrumenten aanreiken die hen helpen bij het optimale ontwerp en beheer van agroforestrysystemen op veld- en boerderijschaal. Daarbij worden ook tools ontwikkeld om de economische, ecologische en sociale prestaties en voordelen van agroforestry te beoordelen, te kwantificeren en valoriseren. ILVO zal dit specifieke luik coördineren.

Tot slot zet DigitAF in op het informeren en ondersteunen van regionale, nationale en Europese beleidsactoren, zodat zij een efficiënter, stimulerend beleid kunnen voeren.

Meer info? Bert.reubens@ilvo.vlaanderen.beTom.deswaef@ilvo.vlaanderen.bepaul.pardon@ilvo.vlaanderen.be

www.digitaf.eu

Twitter: https://twitter.com/DigitAFproject/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitafproject/

Logo DigitAF