Informatiefiche Relevante (regelgevende) instanties en controleorganen

29/02/2024 Bron:

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (voorheen Departement Landbouw en Visserij) identificeert alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen aan de hand van hun ondernemingsnummer of rijksregisternummer. Dit is nodig om steun te kunnen aanvragen of zich in orde te stellen met verplichtingen en handelingen in het kader van de mestwetgeving.

Ook met vragen/begeleiding betreffende het in aanmerking komen voor bepaalde steunmaatregelen, kan u terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (contact). Hierna lichten we kort de VLIF-steun en een aantal relevante agromilieu-klimaatmaatregelen toe.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op dit fonds voor VLIF-steun in het kader van productieve of niet-productieve investeringen, maar ook in het kader van bv. overname, opstart, innovatie of omschakeling. Meer info op https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-steunaanvraag. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op VLIF-steun, is dat landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer. Dat is trouwens het vertrekpunt van de meeste GLB-maatregelen. Een definitie van actieve landbouwer is terug te vinden op deze website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027. De VLIF-administratie werkt met drie soorten inkomens (landbouwinkomen, inkomen uit verbrede landbouw, en niet-landbouw inkomen). Het inkomen uit landbouwverbreding mag nooit groter zijn dan dat uit landbouw. In wat volgt, wordt bij verwerking en vermarkting telkens aangegeven welke producten of activiteiten onder welke categorie thuishoren.

Relevante ecoregelingen agromilieu-klimaatmaatregelen (AMKM)

Specifiek voor de aanleg en/of het onderhoud van een agroforestry systeem, is er de boslandbouwsubsidie. Daar gaan we in dit document verder niet in detail op in, maar verwijzen we naar deze specifieke fiche.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere perceels- en bedrijfsgebonden maatregelen die potentieel relevant kunnen zijn in deze context, zoals bijvoorbeeld de AMKM rond aanleg en onderhoud van meerjarige bloemenstroken in de fruitteelt, de aanleg van een bufferstrook, of de inzaai van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten.

Een lijst met de nieuwe GLB- maatregelen en een subsidiewijzer om te helpen bepalen welke subsidies voor een bepaalde landbouwer van toepassing zijn, is te vinden via de volgende links: Presentaties 'infosessies GLB 2023 - 2027' | Vlaams Ruraal Netwerk en GLB-subsidiewijzer | Vlaams Ruraal Netwerk.

Agentschap Bos en Natuur (ANB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos is het Vlaamse overheidsagentschap dat instaat voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse bos- en natuurbeleid. Het Agentschap bestaat uit de Centrale Diensten waar het algemene beleid wordt uitgevoerd (hier horen o.a. de Vlaamse bebossingssubsidies onder) en de Provinciale Diensten waar je afwijkingen van het Bosdecreet, Natuurdecreet en het toegankelijkheidsreglement kan aanvragen. Daarnaast geven de natuurinspecteurs advies bij het beheer van privébossen.

Departement Omgeving

Het Departement Omgeving staat in voor de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie), d.m.v. beleidsvoorbereiding en – implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Vlaamse Landmaatschappij

Elke aangifteplichtige land- of tuinbouwer moet jaarlijks een mestbankaangifte indienen. Er is aangifteplicht:

  • Vanaf 2 ha landbouwgrond;
  • Of wanneer je minstens 50 are groeimedium in gebruik hebt;
  • Of minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik hebt;
  • Of wanneer je op jaarbasis een productie of opslag van minstens 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen hebt.

Meer info: zie Normen en Richtwaarden 2022.

Verder is de VLM ook de bevoegde instantie voor het afsluiten van beheerovereenkomsten. Een beheerovereenkomst is een vrijwillige vijfjarige overeenkomst tussen een landbouwer en de VLM. Landbouwers met een beheerovereenkomst krijgen een vergoeding om beheermaatregelen uit te voeren die bijdragen aan meer biodiversiteit in het landbouwgebied. De VLM-bedrijfsplanners begeleiden de landbouwers tijdens het volledige traject: van aanvraag en sluiten van een contract, tot begeleiding bij de uitvoering.

FAVV en Voedselveiligheid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bevoegd voor voedselveiligheid. Meer info op https://www.favv-afsca.be/professionelen/. Op zoek naar specifieke informatie over uw verplichtingen inzake voedselveiligheid? Als producent vind je info in verband met de Goede Hygiëne Praktijken (GPH’s) via deze link. Als distributeur vind je Quick Start Fiches & AC (autocontrole) gidsen via deze link.

Dierenwelzijn Vlaanderen

Het Departement Omgeving staat in voor de voorbereiding, ondersteuning en controle van het dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen.

Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen

DGZ ondersteunt professionele kwekers en hobbyhouders in Vlaanderen bij de verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren, laboratoriumonderzoeken en dierengezondheidszorg. Elke varkenshouder (ook hobbymatig) dient zich bij DGZ te registreren in de Saniteldatabank. Als professionele varkenshouder heb je ook een toelating nodig van het FAVV (zie hieronder). DGZ overhandigt je aanvraag aan het FAVV, waarna je na hun gunstig advies een beslagnummer en beslagcode wordt toegekend door DGZ.

Federale of Vlaamse wetgeving inzake economie en ondernemen

Doorgaans de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met (de opstart van) uw onderneming, de registratie van uw activiteiten, personeel en loon, belasting, BTW, douane en accijnzen, etc. Meer info op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen.

Een belangrijk begrip hierbij is de NACE code. Dit is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de BTW administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-code.

Ook belangrijk is het BTW landbouwforfait. De landbouwondernemer is namelijk vrijgesteld van de meeste verplichtingen die hij in de normale BTW regeling wel zou hebben (met uitzondering van de intracommunautaire verrichtingen):

  • Hij moet geen facturen uitreiken.
  • Hij moet de btw niet aan de overheid doorstorten.
  • Hij moet geen periodieke aangiften invullen.

Hij mag de btw die door zijn leveranciers in rekening gebracht is niet aftrekken maar hij krijgt die btw terugbetaald in de vorm van forfaitaire compensaties die zijn belastingplichtige klanten verplicht zijn hem te betalen. Zijn klanten reiken een aankoopborderel uit. Daarop staat de prijs en het bedrag van de forfaitaire compensatie (2 % van de prijs voor de levering van hout of 6 % van de prijs voor de levering van andere goederen en diensten).

In de Korte Keten is er soms verwarring over het al dan niet mogen werken onder forfait. Ter verduidelijking: een Korte Keten landbouwer kan WEL onder het forfait werken maar een controleur kan het forfait verwerpen wanneer bepaalde voorwaarden niet meer voldaan zijn. Concreet: het gaat om een landbouwforfait dus als de inkomsten voornamelijk komen uit niet-landbouw dan kan het forfait verworpen worden. Dit betekent echter niet dat het volledige bedrijf uit het forfait moet. Vaak is het zo dat de verkoopactiviteit dan wordt afgesplitst van het landbouwbedrijf. Het bedrijf blijft forfaitair, de strikte KK verkoop niet (verwerking wel). Als je natuurlijk een klein bedrijf bent en 100% inzet op KK, heeft het wellicht weinig zin om een deel af te spitsen.

Gemeentelijke bevoegdheden

Hieronder beschouwen we alles wat te maken heeft met taksen, vergunningen, etc. die op gemeentelijk niveau opgelegd of toegekend worden. Typisch vallen hier bv. omgevingsvergunningen onder. Voor bepaalde vergunningen wordt advies ingewonnen op Vlaams niveau, bv. bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).