Search results for Biodiversiteit

rundveeloket.be

Enquête biodiversiteit

Enquête biodiversiteit

Enquête: Biodiversiteit op melkveebedrijven Masterproef Joni Van Mullem Neem deel aan de enquête Een aanzienlijke oppervlakte in Vlaanderen wordt bewerkt door landbouwers. Ze hebben daarbij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Grasland slaat veel koolstof op, draagt bij aan de biodiversiteit en conserveert de bodemkwaliteit. Daarnaast levert het voeder voor lokale veehouderijen, waardoor plattelandsgemeenschappen blijven bestaan. Beweiding van grasland tot slot, geeft het landschap mee haar kenmerkend uitzicht en zorgt voor de instandhouding ervan.

llaebio.be

Systeemaanpak

.), het ecosysteem (bodem, water en lucht) en de natuur (biodiversiteit: functionele, neutrale en schadelijke organismen). Systeemdenken wil een overzicht van het geheel behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke elementen.

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Als een set van principes en praktijken is het gebaseerd op duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, lokale kennis van landbouwers, gebruik van biodiversiteit voor het voorzien van ecosysteemdiensten en meer veerkracht.

rundveeloket.be

Nieuwsbrief januari 2019

Het project wordt afgesloten met: Praktijktool: Welke aanpassingen van het rantsoen passen voor jou best Enquête: Test je kennis over de milieu-impact van melkproducties Kennisfiches: Resultaten van diverse additieven en rantsoenen Enquête: Biodiversiteit op melkveebedrijven (Masterproef Joni Van Mullem) Heeft u zelf een vraag, suggestie of opmerking

rundveeloket.be

Huisvesting

Moderne huisvesting van melkvee (2009, Wageningen University and Research, Animal Sciences Group) In deze brochurewordt in samenhang gewerkt aan thema’s als energie en klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Het streven is onder andere te komen tot nieuwe huisvestingsconcepten die de biologische behoeften van de koe tot uitgangspunt nemen.

rundveeloket.be

Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

Dit heeft positieve gevolgen voor de biodiversiteit, drukt de kosten voor kunstmest en maakt de teelt zeer geschikt voor biologische bedrijven. Veldbonen komen (voorlopig) ook (nog) in aanmerking als Ecologisch Aandachtsgebied (EAG) of voor de premie vlinderbloemigen (VLI).

rundveeloket.be

Van Vlees & Plant - Over de rol van vlees, veggie & vegan

“Daarnaast haalt grasland veel CO2 uit de lucht en ook de biodiversiteit op grasland is veel groter dan op akkerland,” brengt Dirk Reheul onder de aandacht. Figuur 1. De rol van dieren in Kringlooplandbouw (WUR) Gezondheid Vlees vormt een belangrijk onderdeel van de menselijke voeding.

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

Met hun bedrijfsvoering willen Jarno en Luc aantonen dat landbouw en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan. Er liggen dan ook concrete plannen op tafel om om te schakelen naar bio. Natuurlijke maaigraslanden Hun bedrijf omvat zo’n 120 ha land, waarvan ongeveer één derde bestaat uit natuurgraslanden (foto boven) waarop ze het jongvee opfokken.