Search results for Bodem

News | 04/05/2021

Systematic monitoring of carbon in Flemish soils

Gezonde bodem en gewassen;Klimaatmitigatie en -adaptatie;

De Vlaamse Overheid, ILVO, Universiteit Gent en INBO hebben een methodiek uitgewerkt voor een bodemkoolstofmonitoring netwerk in Vlaanderen.

rundveeloket.be

Fosfor

Fosforgebrek komt vaker voor op koude, natte of droge bodems en als de wortelgroei geremd wordt (gecompacteerde bodem, beschadigde wortels, …). Gebreksverschijnselen verdwijnen meestal eens de plant groter is dan 1 m.

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

Handboek Melkveehouderij: Bodem en water (2019, Wageningen University and Research) De basis voor alle teelten is de bodem. In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij wordt ingegaan op de verschillende (Nederlandse) bodemtypes en hun eigenschappen in verband met de teelt van gewassen.

rundveeloket.be

Zwavel

Op zandgronden met lage pH kan een zwaveltekort sneller optreden, net als op droge, koude bodems in de lente. Symptomen in het begin van het groeiseizoen kunnen verdwijnen naarmate de mineralisatie toeneemt of de wortels verder reiken.

rundveeloket.be

Maïs

Inspelen op variatie in de bodem voor opbrengstverhoging van maïs (2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Doorde variatie van debodembinnen een perceel in kaart te brengen meteen bodemscan ende maïsopbrengst in kaart te brengen meteen hakselaar of dorser met opbrengstmeting, bestaatde mogelijkheid om na te gaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen

rundveeloket.be

Gebreksverschijnselen

Een gebrek in de plant is ook niet altijd het gevolg van een tekort in de bodemvoorraad, maar kan ook het gevolg zijn van een lage temperatuur,watertekort, afwijkende pH, onderontwikkeld wortelgestel, … Overzichtstabel gebreksverschijnselen Functie van micro-nutriënten in maïs Beschikbaarheid van nutriënten bij verschillendezuurtegraad (pH) van de bodem