Projectrapporten

Teelttechnische impact agroforestry

Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende teelttechnische aspecten (pdf) die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen.

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket op deze website.

Effecten van agroforestry op bovengrondse agrobiodiversiteit - focus nuttige arthropoden


Dit rapport geeft een overzicht van de potentiële effecten van bomenrijen (pdf) in alley cropping percelen en op akkerranden op de aanwezigheid van macro-detrivore en carnivore arthropoden. Hierbij worden gradiënten in voorkomen in functie van afstand tot de bomenrijen geanalyseerd. De focus ligt hierbij op akkerbouwpercelen.

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket op deze website.

Culturele ecosysteemdiensten in agroforestrysystemen


Dit rapport geeft een overzicht van de culturele ecosysteemdiensten (pdf) Culturele ecosysteemdiensten verwijzen naar de opportuniteiten die ecosysteemdiensten bieden op vlak van spirituele en intellectuele verrijking, esthetisch genot, ontspanning en recreatie. In dit rapport onderscheiden we drie verschillende soorten, namelijk (1) esthetische- en belevingswaarde, (2) recreatieve en toeristische waarde en (3) informatie- en erfgoedwaarde.

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket op deze website.

Agroforestry en organische stof en nutriënten


Dit rapport geef een overzicht van de effecten van agroforestry op organische stof en nutriënten (pdf) zoals decompositie van biomassa: snoeimateriaal, afgevallen bladeren en afgestorven wortels die in de bovenste bodemlagen terechtkomen. Verder wordt ook koolstof opgeslagen in de bovengrondse boombiomassa. Dit kan resulteren in hogere nutriëntenstocks, maar ook competitie voor N. Het voorkomen en de grootte van deze effecten worden wellicht beïnvloed door boomdichtheid, boomsoort, boomleeftijd, bodembeheer, ...  

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket op deze website.

Biomassaproductie en kwaliteit van landbouwgewassen en bomen in lijnvormige agroforestry systemen


Dit rapport (pdf) geeft een overzicht van de potentiële effecten van bomenrijen in alley cropping percelen en op akkerranden op de opbrengst en kwaliteit van een aantal akkerbouwgewassen, met name wintergranen, maïs en aardappelen. Hierbij worden gradiënten in functie van afstand tot de bomenrijen geanalyseerd. De informatie is grotendeels gebaseerd op eigen metingen in systemen waarin de boomcomponent bestond uit populier. Een vergelijking met andere boomsoorten (waaronder walnoot) wordt eveneens gemaakt, en de resultaten worden gerelateerd aan die van vergelijkbare studies.

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket op deze website.

© .