Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

26.06.2020

Klimaatbossenfonds en voorwaarden

In het klimaatbossenfonds verzamelt BOS+ geld van donateurs en sponsors om bosuitbreiding in Vlaanderen de nodige duw in de rug te geven. Omdat voedselbossen ook een waardevol deel kunnen zijn van het bosareaal is vanuit het klimaatbossenfonds financiële ondersteuning mogelijk. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn:

 • Het moet gaan om een terrein van minstens 0,5 hectare, dat heden nog niet bebost is;
 • De uiteindelijke kroonsluiting moet minimaal 30% zijn;
 • De nodige vergunningen moeten verleend kunnen worden.

Tot 80 procent van de aanplantkosten (met een plafond van € 25/boom en € 5650 per hectare) kunnen hierbij vergoed worden. Wanneer je interesse hebt in deze ondersteuning neem dan contact op met BOS+ (sander.vandaele@bosplus.be). Via die weg ontvang je dan ook het volledige overzicht van de voorwaarden en de procedure.


BOS+ verzamelt financiële middelen in het klimaatbossenfonds. Deze middelen zijn afkomstig van sponsorende bedrijven en particuliere donateurs en dienen om bosuitbreiding te stimuleren in Vlaanderen. Met het klimaatbossenfonds ondersteunt BOS+ verschillende types van bosuitbreiding, waaronder voedselbossen.

Voorwaarden ondersteuning voedselbossen

Algemeen

 • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat het bos minimum 25 jaar moet behouden blijven.
 • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de begunstigde zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
 • Het moet gaan over een nieuw voedselbos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen in natura (voor een ontbossing elders) ondersteunt BOS+ niet.
 • De begunstigde kan een natuurlijke -, een privaatrechtelijke- of een publiekrechtelijke persoon zijn.

Plant-technisch en juridisch

 • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
 • Kruidachtigen en tamme dieren kunnen ook een plaats hebben in voedselbossen maar BOS+ voorziet enkel ondersteuning voor bomen en struiken.
 • De uiteindelijke kroonbedekking van de geplante bomen en struiken moet minimum 30% zijn. De oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 hectare bedragen. BOS+ zal dit beoordelen door een aanplantingsplan dat door de kandidaat-begunstigde moet ingediend worden (zie procedure).
 • Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia (https://ias.biodiversity.be/species/all) staan, mogen niet geplant worden in de voedselbossen die BOS+ ondersteunt.

Financieel

 • De kosten voor de realisatie (plantgoed, aannemers voor terreinvoorbereiding, wildbescherming…) worden betaald door de kandidaat-begunstigde. Na de realisatie en rapportage d.m.v. facturen, ontvangt de kandidaat-begunstigde binnen de maand de voorziene financiële ondersteuning.
 • BOS+ voorziet een forfaitaire sponsoring van 80% van de kost per boom (excl. BTW) met een plafond van € 25 per boom en een plafond van € 5.650 per hectare. Kosten die in aanmerking komen zijn de kosten voor het plantgoed, boombescherming (wildkokers, harnassen, palen) en boomversteviging (palen, boombindsel).
 • BOS+ is voor zijn ondersteuning afhankelijk van het vinden van donateurs en sponsors van het klimaatbossenfonds. BOS+ houdt zich het recht voor om o.a. op basis daarvan aanvragen af te keuren.

Procedure

 • Stap 1: De kandidaat-begunstigde neemt contact op met de contactpersoon bij BOS+ (zie onderstaand) en schetst de plannen.
 • Stap 2: De kandidaat-begunstigde bezorgt via e-mail (zie onderstaande contactpersoon) de volgende gegevens:
 • De nodige gegevens om de locatie terug te vinden (kadastergegevens/straatnamen/kaartje/beschrijving).
 • Een aanplantingsplan waarop bij voorkeur op basis van een kaart duidelijk wordt gemaakt welke bomen en struiken (juiste soortnaam, plantformaten) geplant worden en in welke aantallen en/of plantdichtheden die geplant zullen worden.
 • Een indicatie van timing van de start van de plantwerken en eventuele terreinvoorbereiding.
 • Wanneer vergunningen nodig zijn, bezorgt de kandidaat-begunstigde een kopie van deze vergunning.
 • Een inschatting van de kostprijs van het plantgoed (+ bescherming & versteviging).
 • Stap 3: BOS+ evalueert het plantplan (in hoofdzaak op standplaatsgeschiktheid) en de juridische randvoorwaarden en tracht binnen de maand een advies te bezorgen. Dat kan bestaan uit:
 • Een goedkeuring zonder opmerkingen.
 • Een voorwaardelijke goedkeuring mits aanpassingen worden uitgevoerd of bijkomende vergunningen worden aangevraagd.
 • Stap 4: Wanneer het dossier goedgekeurd wordt, sluiten BOS+ en de kandidaat-begunstigde een overeenkomst af waarin de wederzijdse engagementen beschreven staan betreffende de realisatie van het voedselbos.
 • Stap 5: Realisatie en eventueel organisatie van de plantactie met een (of meerdere) sponsors en/of donateurs.
 • Stap 6: De kandidaat-begunstigde rapporteert d.m.v. facturen de gemaakte kosten voor plantgoed, boom-bescherming en -versteviging. Ofwel d.m.v. de facturen ofwel d.m.v. een ander document moet blijken welke bomen en struiken en welke aantallen geplant zijn.

Begeleiding door BOS+

Omdat een voedselbos een heel sterke betrokkenheid én een doorgedreven plantenkennis vergt van de beheerder, zal het voorbereidende werk vooral door de beheerder moeten gebeuren. BOS+ is bereid om in de mate van het mogelijke, tijdens een terreinbezoek, telefonisch of via e-mail concrete vragen te beantwoorden.

Voor gemeenten, bedrijven of organisaties voorzien BOS+ samen met Velt vzw in een (niet gratis) participatief begeleidingstraject om de mensen rond dit voedselbos samen te brengen. 

Meer info? sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55

© .