Brochures

Handboek Agroforestry

Deze handleiding heeft tot doel om een overzicht te brengen van de kennis en ervaring rond agroforestry zoals we die op vandaag ter beschikking hebben in Vlaanderen. Het is gebaseerd op de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen gedurende de periode 2014-2019. Ze vat met andere woorden de informatie samen die vervat zit in heel wat wetenschappelijke papers, thematische projectrapporten, het online kennisloket, kennisfiches, getuigenissen van toepassers, excursieverslagen en zoveel meer. Het handboek is opgedeeld in vier grote luiken: (1) een kennismaking met de vele vormen van agroforestry en het voorkomen ervan, (2) inzicht in de werking van agroforestrysystemen en de te verwachten impact, (3) de sociale, institutionele en economische context, en (4) een praktisch gedeelte met handvatten en tools om aan de slag te gaan.

pdf Bekijk hier de volledige brochure 

Gids voor Boslandbouw

Deze eerste editie van een Gids voor Boslandbouw opgemaakt door Tubex, vat de voordelen samen van het aanplanten van bomen in combinatie met de teelt van landbouwgewassen of vee. Hierbij worden voorbeelden van boslandbouwsystemen gedemonstreerd, alsook mogelijke redenen en raadgeving voor de effectieve implementatie. Voorbeelden van onderzoeksprojecten en initiatieven door landbouwers verspreid over Europa worden weergegeven. 

pdf Bekijk hier de volledige brochure

Bomen voor veerkracht - bioboeren over agroforestry

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om op die manier nieuwe producten en/of diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.

pdf Lees hier de hele brochure met getuigenissen van 17 boeren

 

 

Beheren - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Leren beherenIn de cursus Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (Leren beheren) werd een hoofdstuk geweid aan hoogstam fruitbomen. Je vind er meer gedetailleerde info over de aanleg, snoei en ziekten en plagen bij fruitbomen. De cursus kwam tot stand via een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Inagro.

Lees meer in de module 'Hoogstam Fruitbomen'
Agroforestry - één plus één is meer dan twee

Wervel
brochure WervelIn Vlaanderen is elke morzel landbouwgrond kostbaar. Een hoge productiviteit dringt zich dus op, maar monoculturen zijn niet de meest efficiënte oplossing. Ze veroorzaken minder fraaie neveneffecten, oa. op vlak van milieu en landschap.

Agroforestry – het combineren van landbouw, bosbouw en natuur – laat via een ecologische intensivering toe het bedrijfsinkomen te verdubbelen. Het is een milieumaatregel die geld opbrengt.

Vandaag zijn er veel uitdagingen die op ons afkomen waar een rol weggelegd is voor bomen. Bomen produceren grondstoffen, energie en ecosysteemdiensten die zowel de landbouwteelten zelf als de maatschappij ten goede komen.

Eén plus één is dus meer dan twee: landbouw, bosbouw en natuur verweven in plaats van scheiden loont!

pdf Lees meer in de brochure 'Agroforestry - één plus één is meer dan twee'

Agroforesterie en Wallonië

Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende recent georganiseerde activiteiten met betrekking tot agroforestry in en Noord-Frankrijk en Wallonië. Je vindt er een overzicht en beschrijving van de verschillende actoren en projecten die inzetten op de kennisverspreiding en de realisatie van agroforestry teeltsystemen en aanbevelingen voor hun implementatie.

pdfLees meer in de brochure 'Agroforesterie en Wallonië'


Cahier DVD ‘Aanplant en snoei van bomen in het veld’

Het studiebureau Agroof, dat jarenlange expertise heeft opgebouwd rond agroforestry, ontwikkelde in 2013 de reeks CahierDVD “Aanplant en snoei van bomen in het veld”. Wervel vertaalde deze uitgave van 48 pagina's en 2u40 video. Het is een zeer praktisch en tijdloos werk waar jezeker heel wat nuttige informatie kan uithalen. De waardevolle ervaringen en kennis uit Frankrijk zijn in heel Europa toepasbaar.

Deze uitgave licht toe hoe je makkelijk kwaliteitshout kan produceren met bomen die in het volle licht staan. Dit werk behandelt noch biomassaproductie, nog fruitproductie, noch de snoei van bosbomen. Het is gebaseerd op de ervaringen van technici, boomkwekers, bosbouwers en landbouwers. Vanuit deze gezamenlijke kennisbasis was het doel niet om een "gebruiksaanwijzing" te maken over hoe je bomen leidt, maar eerder getuigenissen en specifieke vaardigheden te verzamelen, om de praktijk in de realiteit te leren kennen. Een "instrument" om de eenvoudige handelingen van de aanplant en snoei van bomen in het volle licht beter te begrijpen en zich eigen te maken.

Bestellen:
in Vlaanderen: via het project Agroforestry in Vlaanderen

Contact: 051/ 27 33 82 of info@agroforestryvlaanderen.be

  • Kostrpijs voor landbouwers 5 euro, niet-landbouwers 15 euro + 2€ verzendingskosten
  • in Nederland: neem contact op met jeroen@wervel.be

Aménagements arborés des parcours de volailles - Guide technique.

In deze technische gids worden de belangrijkste elementen beschreven waarmee rekening dient gehouden te worden bij het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een vrije uitloop voor kippen. Deze publicatie is het resultaat van samenwerking tussen landbouwers, technici, consultants en onderzoekers in een onderzoeks- en ontwikkelingsproject 'CasDAR - parcours de volailles' gefinancierd door het Frans ministerie van Landbouw.

Lees meer in de brochure "Aménagements arborés des parcours de volailles - Guide Technique"


Hoogstam fruitbomen in West-Vlaanderen

HoogstamfruitbomenDe provincie West-Vlaanderen samen met de Nationale Boomgaardenstichting vzw ontwikkelden met input van een groep deskundigen een uitgebreide brochure. Daarin worden stapsgewijs alle aspecten behandeld die bij de aanleg en onderhoud van een boomgaard komen kijken.
Naast aandacht voor de beheer aspecten, gaande van aanplant tot ziekten, is er speciale aandacht gegaan naar de typisch streekgebonden variëteiten.

Lees meer in de brochure "Hoogstam Fruitbomen in West-Vlaanderen"


© .